ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

             

               พื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสวนดุสิตเขตพระราชฐานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเป็นสวนป่าสำหรับเสด็จประพาสเพื่อสำราญพระอิริยาบถและเป็นที่อาศัยในภายหน้า สำหรับพระมเหสี พระราชธิดา และเจ้าจอมเมื่อสิ้นรัชกาลของพระองค์และได้ทรงพระกรุณา   โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สวนสุนันทา”

               
พ.ศ. 2480 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดำริที่จะให้เป็นที่พักอาศัยของนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่คณะรัฐมนตรีลงมติให้ใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาของรัฐ  กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้ง ให้เป็นสถานศึกษาสำหรับกุลสตรีชื่อโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480  และได้พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามลำดับ

               ในปี พ.ศ.  2523 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศที่ ศธ 1303/ว 2807  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2523  ณ อาคารสายสุทธานภดล  ซึ่งเป็นตำหนักของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

               ต่อมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยราชการเทียบเท่าคณะวิชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530  และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเกียรติอย่างสูงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533

               ปี พ.ศ. 2536 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ได้เสด็จมาทรงเปิดงานนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ 130 พรรษาพระวิมาดาเธอฯ  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2536

               ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

               ปี พ.ศ. 2549  ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ได้เสด็จมาเยี่ยมชมตำหนักพระวิมาดาเธอฯ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2549  เป็นการส่วนพระองค์

               ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” และทรงเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้ได้ทรงเปิดนิทรรศการ “ภาพเขียนสีน้ำโดยคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ” บนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
07. 2017