29 มกราคม เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี สิ้นพระชนม์ ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย

08. 2017