24 มีนาคม รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนคำลงท้ายราชสกุลจาก ณ กรุงเทพ เป็น ณ อยุธยา

08. 2017