กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


กรอบภาระงานและกรอบอัตตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562
 

             1. ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารผู้อำนวยการ 
    ◊ ปกหน้า                  
    ◊ สารอธิการบดี  
    ◊ สารผู้อำนวยการ  

 2. คำนำ, สารบัญ  
    ◊ คำนำ 
    สารบัญ   

 3. ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน  
    ◊ ประวัติหน่วยงาน 

 4. ส่วนที่ 2 โครงสร้าง  
    ◊ 2.1 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน 
    2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน   

 5. ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ  
    ◊ นิยามหรือคำจำกัดความ 

 6. ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังปรจำปี 2559 - 2562  
    4.1 กรอบภาระงาน 
    ◊ 4.2 กรอบอัตรากำลัง 

 7. ภาคผนวก, ปกหลัง  
    ◊ ภาคผนวก part 1 
    ◊ ภาคผนวก part 2 
    ◊ ปกหลัง 
 
 
Download : กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562 (ฉบับเต็ม)
07. 2017