ผู้บริหารและบุคลากร

อาจารย์อนันตชัย เอกะ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษา :

07. 2017