สายสุทธานภดล ได้รับรางวัลพระราชทาน อาคารสถาปัตยกรรมดีเด่น


06. 2017