สายสุทธานภดล ได้รับรางวัลพระราชทาน อาคารสถาปัตยกรรมดีเด่น


08. 2017