พระประวัติ สำเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล
08. 2017