เปิดตัวดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี


08. 2017