เปิดตัวดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี


06. 2017