อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 16 ท่าน เข้าดูงานการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสา


08. 2017