แผนผังองค์กร


ผังองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์)
peerapol.ch@ssru.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
(อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม)

nantida.ot@ssru.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)

kreetha.th@ssru.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)
wanasak.pa@ssru.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน
(นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 13หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นางสาวลักขณา นาคกล่อม)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 18 
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

 (นางสาวจิตรานุช เวสา)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 17
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 15


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวพรรณผกา แก้วติน)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 14
นักวิชาการศึกษา
(นายกษิดิศ คงปาน)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 17
ภัณฑารักษ์
(นายชนะภพ วัณณโอฬาร)  นักวิชาการพัสดุ
(นางศิฐิมา เจริญสุข)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 16
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์)
ภัณฑารักษ์
(นางสาววิมลฉัตร เลิศคชสีห์)
นักประชาสัมพันธ์
(นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 18
คนงาน
(นางสาวอรุณี  ทราสารวัตร)
ภัณฑารักษ์
(นางสาววณิชยา บุษบงส์)

พนักงานเก็บเอกสาร
(นางวันนี  คณารักษ์)