Home > Announcement > PR News > The Office of Arts invites you to listen to an academic discussion on arts and culture.
The Office of Arts invites you to listen to an academic discussion on arts and culture.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 11:59:51

สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญรับฟังเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

 วันพรุ่งนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมเสวนา จำนวน ๓ หัวข้อ ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างสรรค์ละครเควียร์: กรณีศึกษา วรรณศักดิ์ ศิริหล้า” วิทยากรโดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๓) คุณดำเกิง ฐิติปิยศักดิ์ (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๒) และดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “พลวัตศิลปะการแสดงล้านนาของช่างซอหญิงในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” (ภายใต้โครงการชุมชนสืบสาน-สร้างสรรค์งานศิลป์ล้านนาร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระศิลปวัฒนธรรมล้านนา คุณนเรศ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น และดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสอนการแสดงสำหรับสื่อในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย คุณอรพรรณ อาจสมรรถ (ครูบิว) ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ (ครูซอ) ศศินันท์ พัฒนะ (ครูปราง) และดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ สามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือแจ้งความประสงค์มายัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖ หรือ ส่งข้อความผ่