Journal of Suan Sunandha Arts and Culture


วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
Journal of Suan Sunandha Arts and Culture


ปี 2564 

ปี 2565ปี 2566

ข่าว
- สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕
- สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕
- สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับผลงานตีพิมพ์ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”
- สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒
- ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาออนไลน์
- วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนผลิตฉบับปฐมฤกษ์ ธ.ค.นี้
- วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” (ฉบับปฐมฤกษ์) Vol.๐๑l No.๐๑