กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักศิลปะและวัฒนธรร

            - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf

ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม.pdf
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้บริการทางวัฒนธรรม.pdf
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ยืมคืนวัสดุอุปกรณ์ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf
- แบบฟอร์มขอใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล.pdf
- แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ.pdf
- ระเบียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ฯ.pdf