กรอบคลังความรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา


กรอบคลังความรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา


ชั้นปีที่ 1 

เกณฑ์วิเคราะห์
เกณฑ์ความรู้: สามารถในการจำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา

เกณฑ์เข้าใจ: สามารถแปลความขยายความ ในสิ่งที่ได้เรียนรู้

เป้าหมาย

นักศึกษามีความเข้ารู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในเรื่องประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรากเหง้าทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และบทบาทหน้าที่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

ชั้นปีที่ 2

เกณฑ์วิเคราะห์

เกณฑ์การนำไปใช้ สามารถในการใช้สิ่งทีได้เรียนรู้มาก่อให้เกิดสิ่งใหม่

เป้าหมาย

นักศึกษามีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าความเป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับวังสวนสุนันทา โดยการนำภูมิปัญญาความเป็นวังสวนสุนันทานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ภูมิปัญญาด้านอาหาร : อาหารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสวนสุนันทา , ภูมิปัญญาด้านศิลป์ : ภาพเขียนสีน้ำ , อาคารโบราณ , ดนตรีภายในวังสวนสุนันทา วิถีชาววังสวนสุนันทา อาทิ การทำเครื่องหอม งานประดิษฐ์ การแต่งกาย ฯลฯ