ชุดความรู้ที่ 1


ชุดความรู้ที่ 1


เป้าหมาย (นักศึกษาชั้น ปีที่ 1)

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในเรื่องประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรากเหง้าทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และบทบาทหน้าที่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.  สาขามนุษย์ศาสตร์

   ประวัติศาสตร์
      - ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      - วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
      - ข้อมูลพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล และ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
         - พิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล
         - อาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์
         - อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ : ทัศนศิลป์
         - อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ : นาฏศิลป์
      - พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
     
- เรื่องราวเกี่ยวกับประวิติศาสตร์ความเป็นมาของสวนสุนันทาในอดีต
      - พระราชประวัติพระวิมาดาเธอฯ
      - พระประวัติเจ้านายฝ่ายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา ตอน 1
      - พระประวัติเจ้านายฝ่ายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา ตอน 2
      - พระประวัติเจ้านายฝ่ายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา ตอน 3
     - พระประวัติเจ้านายฝ่ายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา ตอน 4
      - พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลคอมเก้าในการสร้างสวนสุนันทา

   มารยาทในสังคม
     - มารยาทความเป็นชาววัง

2.  สาขาศิลปะ
    จิตรกรรม
      - ภาพเขียนสีน้ำภายในสวนสุนันทา

3.  สาขาช่างฝีมือ
     การจัดดอกไม้
     - พรรณไม้ภายในสวนสุนันทา
     การประดิษฐ์
     - เครื่องแขวน
      - การทำเครื่องหอม , การอบร่ำผ้า

4.  สาขาคหกรรมศิลป์
     ความรู้เรื่องอาหาร , การประกอบอาหาร
      - อาหารในสวนสุนันทา
       - 
พรรณไม้ในตำรับอาหารของพระวิมาดาเธอฯ.