ชุดความรู้ที่ 2


ชุดความรู้ที่ 2


เป้าหมาย (นักศึกษาชั้น ปีที่ 2)

นักศึกษามีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าความเป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับวังสวนสุนันทา โดยการนำภูมิปัญญาความเป็นวังสวนสุนันทานำาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ภูมิปัญญาด้านอาหาร, ภูมิปัญญาด้านศิลป์ และ วิถึชาววังสวนสุนันทา 

1.  สาขามนุษย์ศาสตร์

   ประวัติศาสตร์
      - พระราชวังในเขตถูมิภาคหรือเกี่ยวข้องกับราชกาลที่ 5 
      - พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.  สาขาศิลปะ
    จิตรกรรม
      - ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ
    สถาปัตยกรรม
     - อาคารโบราณ (VDO)
      - สมเด็จพระปิยมหาราชกับดนตรีไทยเเละการบันเทิง.PDF

3.  สาขาช่างฝีมือ
     การจัดดอกไม้
   
 - การพับดอกบัว
     การประดิษฐ์
      - การทำเครื่องหอม
4.  สาขาคหกรรมศิลป์
     ความรู้เรื่องอาหา
      - ภูมิปัญญาด้านอาหาร อาหารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสวนสุนันทา
     การประกอบอาหาร
      - ตำรากับข้าวไทยตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ อาทิ น้ำพริกลงเรือ , ทับทิมลอยแก้ว
     ความรู้เรื่องการแต่งกาย
      - การแต่งกาย