ชุดความรู้ที่ 4


ชุดความรู้ที่ 4

เป้าหมาย (นักศึกษาชั้น ปีที่ 4)
นักเรียนสามารสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒธรรม ที่บอกเล่าถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย และความเป็นวังสวนสุนันได้ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธรณชนได้

1.  สาขามนุษย์ศาสตร์
    มารยาทในสังคม
  
   - พัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทความเป็นชาววัง
    ประเพณี
    - พิธิงานมงคลสมรส

2.  สาขาศิลปะ
    ดนตรี
   
 - เพลงจากบทร้องพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่าตามแนวทางการขับร้องของเจ้าจอมราชวงศ์สดับลดาวัลย์ (เพลงช้า เพลงเร็ว)
    -
 เพลงจากบทร้องพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่าตามแนวทางการขับร้องของเจ้าจอมราชวงศ์สดับลดาวัลย์ (เพลงแขกมอญบางช้า) MV SSRU

3.  สาขาช่างฝีมือ
     การประดิษฐ์
      -วิดีทัศน์ การทำผอบใบตอง :Step-by-step on Making Container from Banana Leafม