หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์
สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-18 14:24:56

สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Suan Sunandha Arts and Culture: JSSAC) ฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง  อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ กล่าวว่า วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบรรณาธิการ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ ได้เปิดตัววารสารฉบับปฐมฤกษ์ ในวันที่ 28 ก.พ. 2565 โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/about ตามมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai Journal Citation Index Center (TCI) ซึ่งสำนักศิลปะฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ TCI ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

สำหรับวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างกว้างขวาง ทั้งผลงานการวิจัย และผลงานปริทัศน์ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง อันจะทำให้เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลอดจนก่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยฉบับปฐมฤกษ์ มีบทความวิจัย และบทความวาการที่น่าสนใจ ดังนี้

  - ละครเวทีในกรอบ: ความท้าทายและการปรับตัวของนักแสดงกับการนำเสนอละครเวทีออนไลน์ในยุคโควิด-19 

  - การสร้างสรรค์การแสดงชุด มัจฉาลีลา 

  - การศึกษาความหมายโดยนัยที่ปรากฎในภาพวาดเดอะวิทรูเวียนแมน สู่ศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วน รูปร่างหรือรูปทรงเรขาคณิต

  - เดอะ ลิตเติ้ล เมอร์เมด บัลเลต์ 2020: รูปแบบการสอนบัลเลต์เพื่อการพัฒนาเทคนิคการเต้น ทักษะทางดนตรีและทักษะการแสดงของผู้เรียน 

  - รำบวงสรวงท้าวสุรนารี:ความเป็นมาและบริบททางวัฒนธรรมในการแสดง 

  - “นักเรียนเลว” และการรื้อเรื่องเล่าของผู้ถูกกดทับ: การทวงคืนเรื่องเล่าของภาษา พื้นที่ และร่างกายของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาไทยในปี พ.ศ. 2563 

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ Vol. 1 No. 1 2021

ISSN 2774 - 0234 (Print) ISSN 2774 - 0641 (Online)

โดยผู้สนใจที่ประสงค์จะส่งผลงานมาพิจารณาลงตีพิมพ์ หรือขอรับเป็นสมาชิกวารสารฯ สามารถติดต่อได้ที่ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ / ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙   e-mail: artsjournal@ssru.ac.th