หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕
สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-16 11:05:04


สำนักศิลปะฯ เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่ “โนรา” (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Suan Sunandha Arts and Culture: JSSAC) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่ “โนรา” (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ กล่าวว่า วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบรรณาธิการ เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๕ นี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้โนราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้โนราได้รับการสืบทอดและสร้างสรรค์ต่อไป และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว ยังอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเภทอื่น ๆ มีแรงบันดาลใจผลิตผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อไป
ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ได้ส่งบทความเกี่ยวกับโนรา มาให้ทางวารสารฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับบทความในฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน ๔ เรื่อง และบทความวิจัยจำนวน ๒ เรื่อง เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/index
ตามมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai Journal Citation Index Center (TCI) โดยมีบทความวิจัย และบทความวิชาการที่น่าสนใจ ดังนี้

- โนราในสถาบันการศึกษา โดย ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
- นาฏศิลป์อินเดีย โดย นนทลี รัตนพันธุ์
- การศึกษารูปแบบดนตรี ระหว่างยุคลูกทุ่งแรกเริ่มและยุคลูกทุ่งดิจิทัล โดย กฤตวิทย์ ภูมิถาวร
- ผลงานการสร้างสรรค์ “Simple Ubiquitous” สำหรับกีตาร์สองตัว โดย ปฐมวัส ธรรมชาติ
- สัญญะกับการสื่อสารอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ผ่านเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่ โดย กชกร ชิตท้วม ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย และ คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
- ผลของการใช้ “ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าโมเดล” ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน โดย สกาวรัตน์ บุญวรรโณ เกษตรชัย และหีม และ บัณฑิตา ฮันท์

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕)
Vol. 1 No. 1 2022 (January – June 2022)
ISSN 2774 - 0234 (Print) ISSN 2774 - 0641 (Online)

โดยผู้สนใจที่ประสงค์จะส่งผลงานมาพิจารณาลงตีพิมพ์ หรือขอรับเป็นสมาชิกวารสารฯ สามารถติดต่อได้ที่ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ / ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙
e-mail: artsjournal@ssru.ac.th