หน้าหลัก > ข่าว > > วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” (ฉบับปฐมฤกษ์) Vol.๐๑l No.๐๑
วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” (ฉบับปฐมฤกษ์) Vol.๐๑l No.๐๑

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-06-29 11:20:52

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” (ฉบับปฐมฤกษ์) Vol.๐๑l No.๐๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ตีพิมพ์บทความใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” (ฉบับปฐมฤกษ์) Vol.๐๑l No.๐๑

          เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ครั้ง และเปิดรับบทความที่เป็นทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้จากการวิจัย และผลงานไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

ดำเนินการโดย

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ คุณรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง

เบอร์โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th