หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕
สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-16 15:01:10


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Suan Sunandha Arts and Culture: JSSAC) ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑/๖๕ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่ “โนรา” (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

.

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม 

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบรรณาธิการ เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๕ นี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้โนราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้โนราได้รับการสืบทอดและสร้างสรรค์ต่อไป และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว ยังอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเภทอื่น ๆ มีแรงบันดาลใจผลิตผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อไป  

.

สำหรับวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ได้ส่งบทความเกี่ยวกับโนรา มาให้ทางวารสารฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับบทความในฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน ๔ เรื่อง และบทความวิจัยจำนวน ๒ เรื่อง เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/index 

ตามมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai Journal Citation Index Center (TCI) โดยมีบทความวิจัย และบทความวิชาการที่น่าสนใจ ดังนี้

 - โนราในสถาบันการศึกษา โดย ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

- นาฏศิลป์อินเดีย โดย นนทลี รัตนพันธุ์

- การศึกษารูปแบบดนตรี ระหว่างยุคลูกทุ่งแรกเริ่มและยุคลูกทุ่งดิจิทัล โดย กฤตวิทย์ ภูมิถาวร

- ผลงานการสร้างสรรค์ “Simple Ubiquitous” สำหรับกีตาร์สองตัว โดย ปฐมวัส ธรรมชาติ

- สัญญะกับการสื่อสารอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ผ่านเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่ โดย กชกร ชิตท้วม ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย และ คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง

- ผลของการใช้ “ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าโมเดล” ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน โดย สกาวรัตน์ บุญวรรโณ เกษตรชัย และหีม และ บัณฑิตา ฮันท์

.

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕) Vol. 1 No. 1 2022 (January – June 2022)

ISSN 2774 - 0234 (Print) ISSN 2774 - 0641 (Online)

.

ผู้สนใจประสงค์ส่งผลงานมาพิจารณาลงตีพิมพ์ หรือขอรับเป็นสมาชิกวารสารฯ สามารถติดต่อได้ที่ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ / ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙  e-mail: artsjournal@ssru.ac.th

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์