หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒
สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-14 15:37:31

สำนักศิลป์ เปิดรับผลงานตีพิมพ์ใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ตีพิมพ์บทความใน “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” Vol.๐๒l No.๐๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ครั้ง และเปิดรับบทความที่เป็นทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้จากการวิจัย และผลงานไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ซึ่งวารสารนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อสอดรับกับประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดำเนินการโดย

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ คุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง

เบอร์โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th