หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับผลงานตีพิมพ์ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับผลงานตีพิมพ์ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-20 13:43:55

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับผลงานตีพิมพ์

“วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในสาขาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คติชนวิทยา ภาษาและวรรณคดี รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้จากการวิจัย และผลงานไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ซึ่งวารสารนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อสอดรับกับประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ จะได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้สนใจสามารถส่งบทความของท่านได้ที่ artsjournal@ssru.ac.th ตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕


ดำเนินการโดย

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อ คุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง

เบอร์โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ / ๐๘๘ - ๙๖๒๖๑๕๙

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th