หน้าหลัก > ข่าว > > ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาออนไลน์
ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 12:58:39

ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาออนไลน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ขอเชิญชวนอ่านวารสารออนไลน์ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”
ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ผ่านทาง https://so01.tci-thaijo.org/.../artsjour.../issue/view/16994

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้ง ทั้งผลงานการวิจัย และผลงานปริทัศน์ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรมทุกแขนง อันจะทำให้เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลอดจนก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในสังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยผลงานวิชาการที่ได้เผยแพร่ลงใน วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในปีนี้นั้น (ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔) มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาฉบับนี้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาทุกท่าน

ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ลง “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” ที่จะตีพิมพ์เผยแพร่เล่มที่ ๒ ปีที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) และเล่มที่ ๑ ปีที่ ๓ (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง เบอร์โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ e-mail: artsjournal@ssru.ac.th

#JSSAC#วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา#OACSSRU

#สำนักศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา