Home > News > Arts ands Culture Service > The Office of Arts welcomes students from the Chiva Chao Wang project Visit the Sai Sutthanpadon Building Museum and watch a demonstration of incense making "Fresh Flower Potpourri"
The Office of Arts welcomes students from the Chiva Chao Wang project Visit the Sai Sutthanpadon Building Museum and watch a demonstration of incense making "Fresh Flower Potpourri"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 11:08:09


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการชีวะชาววัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา ให้การนำชมโดย นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม หลังจากนั้นอาจารย์และนักศึกษาได้ชมการสาธิตการทำเครื่องหอม “บุหงาดอกไม้สด” โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรและสาธิตวิธีการทำ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา