Home > News > Arts ands Culture Service > The Office of the Arts disseminate knowledge of “Pang Phuang”, royal incense to Chiang Dao community, Chiang Mai province.
The Office of the Arts disseminate knowledge of “Pang Phuang”, royal incense to Chiang Dao community, Chiang Mai province.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 11:51:03


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมบริการวิชาการ “แป้งพวง” เครื่องหอมชาววัง ที่ทำจากแป้งหิน บดละเอียดผสมกับน้ำอบไทย หยอดเม็ดแป้งมารวมกันเป็นพวง นำไปอบด้วยเทียนอบหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็น ปิ่นปักผม เครื่องประดับศีรษะสำหรับการฟ้อนล้านนา “อินเหลา” ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินการฟ้อนล้านนา ครูแววดาว ศิริสุข ณ ศาลาชุมชนเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ ให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำแป้งพวงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม