Home > News > Arts ands Culture Service > The Office of Fine Arts organizes activities to promote the identity of Suan Sunandha. Welcoming the UMAP project executive committee
The Office of Fine Arts organizes activities to promote the identity of Suan Sunandha. Welcoming the UMAP project executive committee

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-15 10:23:18


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ บุคลากร และ นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ UMAP เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีการสาธิตวิธีการทำ "ลูกกวาดไทย" และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยผู้เข้าเยี่ยมชมต่างประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้