history


ประวัติความเป็นมาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับ มีลักษณะเป็นพระตำหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทางเชื่อมหากัน ปีกซ้ายเป็นที่ประทับขอ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ส่วนปีกขวาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอฯ ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระตำหนักแห่งนี้ นับว่าเป็นแหล่งต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในราชสำนัก


               สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้ 

                    พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                    12 มีนาคม พ.ศ. 2530 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยราชการเทียบเท่าคณะ

                    4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสายสุทธานภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

                    พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของสถาบัน

                    10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย    ราชภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย

                    พ.ศ. 2548 พระตำหนักได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

                    พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการด้านดุริยศิลป์ นาฏศิลป์และทัศนศิลป์

                    พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอาคารสายสุทธานภดลได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

                    ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริการเยี่ยมชมตำหนักในสวนสุนันทาทั้งสิ้น 4 หลัง คือ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอชีวิตราชสำนักฝ่ายในและเป็นหนึ่งในเครือข่าย Muse Pass ร่วมกับมิวเซียมสยาม ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ


               ปรัชญา (Philosophy)

                    อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม


               วิสัยทัศน์ (Vision)

                    แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล

                    "The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at the National and International levels"


               พันธกิจ (Mission)

                    1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

                    2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

                    3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่าย


               ภารกิจหลัก (Key result area)

                    ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


               เสาหลัก (Pillar)

                    1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

                    2. คุณธรรม (Morality)

                    3. เครือข่าย (Partnership)

                    4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

                    5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 


               วัฒนธรรม (Culture)

                    1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)

                    2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application)

                    3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)

                    4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance)

                    5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice)


               อัตลักษณ์ (Identity)

                    คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา


               เอกลักษณ์ (Uniqueness)

                    การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม


               ค่านิยมหลัก (Core Values)

                    สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม


               เป้าหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)

                    เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

-   แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและสร้างค่านิยมให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติดังนี้

-   เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และเปิดอากาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

-   มุ่งปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน

-   มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

-   สร้างความตระหนักรู้และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา

-   ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ