เอกสารดาวน์โหลด


แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับทบทวน).pdf

กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ2559-2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

คู่มือจรรยาบรรณ.pdf

1รูปเล่ม JD สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2559).pdf

2ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว1..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว2..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว3..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว4..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว5..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว6..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว7..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว8..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว9..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว10..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว11..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว12..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว13..pdf

4ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.PDF

5ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม.pdf

Good University Report GUR.pdf

คู่มือพนักงาน.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .pdf