หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” 17-18 ธันวาคม นี้
สำนักศิลปะฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” 17-18 ธันวาคม นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:14:47


เตรียมพบกับ EP. ต่อไปของกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ” โดย ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

กิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยเครื่องแต่งกาย” โดยคุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   และกิจกรรม “Be Smart with Makeup การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดย คุณแมนสรวง ส่งแสง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
วณิชยา บุษบงส์ โทร. ๐๘๗ - ๕๐๖๑๔๗๔
Facebook เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา