หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” 17-18 ธันวาคม นี้
สำนักศิลปะฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” 17-18 ธันวาคม นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-14 14:51:09


เตรียมพบกับ EP. ต่อไปของกิจกรรมโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” ในกิจกรรม “Be Smart with Social Etiquette การนำเสนอในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ” โดย ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

กิจกรรม “Be Smart with Trendy Outfit การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยเครื่องแต่งกาย” โดยคุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

และกิจกรรม “Be Smart with Makeup การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดย คุณแมนสรวง ส่งแสง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

วณิชยา บุษบงส์ โทร. ๐๘๗ - ๕๐๖๑๔๗๔

Facebook เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา