หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ และ ๒
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ และ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-06-08 13:42:02


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗) และ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับการตีพิพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถส่งผลงานได้ที่ artsjournal@ssru.ac.th

Call for Paper on Suan Sunandha Arts and Culture Journal Vol 1 & 2/ 2024

You are invited to submit an article to Suan Sunandha Arts and Culture Journal Vol 1 & 2/2024 from today onwards. 

For further information, please contact Arts and Cultural Preservation Section, the Office of Arts and Culture, Suan Sunandha or coordinator, Mr. Raweeroj Singlumpong.

Tel. 02-160-1216, 088-9626159

E-mail: artsjournal@ssru.ac.th

Website: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru

ดำเนินการโดย

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘ – ๙๖๒๖๑๕๙ 

e-mail: artsjournal@ssru.ac.th

เว็บไซต์วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์