หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จับมือคณะศิลปกรรมฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโคลิมา ประเทศเม็กซิโก
สำนักศิลป์ฯ จับมือคณะศิลปกรรมฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโคลิมา ประเทศเม็กซิโก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-06-16 15:23:42


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม  อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโคลิมา ประเทศเม็กซิโก นำโดย Dr. Rafael Covarrubias Ramírez, Dean of Tourism School, Mtra. Analía Patiño Orozco, Dean Of Fine Arts Institute, Licda. Gabriela Sánchez Alfaro, Responsable for Online teaching-learning project in international collaboration, และ Mtra. Ana Cecilia García Valencia.- Head of International Relations Office ผ่านการประชุมออนไลน์ทางระบบ Google Meet 

สาระสำคัญของการประชุมคือการหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนำร่องเป็นด้านศาสตร์การทำอาหาร และการแสดงร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษาต่อไป