หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ทดลองระบบเทคโนโลยี Mixed Reality ณ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ทดลองระบบเทคโนโลยี Mixed Reality ณ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-07-17 15:21:28


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมแนวทางในการนำเทคโนโลยี Mixed Reality มาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวของ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมงานเป็นผู้นำเสนอ จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่จริงเพื่อทดสอบระบบ MR ณ อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ เข้าร่วมการทดลองระบบในครั้งนี้ด้วย

Mixed Reality เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความจริงเสมือน เพื่อพัฒนา “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาในรูปแบบที่ทันสมัย ตอบสนองนโยบายสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล