หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-22 12:19:38

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดีได้ให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป
.
ถ่ายภาพ : สโรชา บินอับดุลเลาะ