หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-08 11:32:33

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140 ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

.

โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีสักการะพระสัมพุทธพรรณี พระสัมพุทธวัฒโนภาส และพระนิรันตรายในพระอุโบสถ จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระราชาคณะและพระสงฆ์ 10 รูป อันมีพระเทพวิสุทธิญาณ(ถวิล กนฺตสิริ ศรีใหม่) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเป็นประธาน สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วอนุโมทนากรวดน้ำ เป็นเสร็จสิ้นพิธีการ


รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : ข่าว

สาลินี บุญสมเคราะห์ : ภาพ