หน้าหลัก > ประกาศ > เกร็ดความรู้ > กฐินพระราชทาน คือ อะไร???
กฐินพระราชทาน คือ อะไร???

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:17:35

กฐินพระราชทาน คือ อะไร???

          กฐินที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน วัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐิน ไปถวายแทนพระองค์ ผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐิน จะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้

           ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งจะต้องจองกฐินไว้ล่วงหน้าก่อน โดยติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง

           โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริเวณลานจอดรถหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒๒)
เวลา ๐๘.๓๐ น.- เดินทางถึงวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร จังหวัดนครปฐม
เวลา ๐๙.๓๐ น.- คณะผู้บริหาร (แต่งกายชุดปกติขาว) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ

- ผู้มีเกียรติร่วมพิธีบริเวณรอบพระอุโบสถ
เวลา ๑๐.๐๐ น.- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสวัสดิภาพ

Reference

KU Publish Relation. (2012). Kathin “Phra Ratchathan”. Available from: https://www.ku.ac.th
/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_eng&time=20120913150002&page=News%2520and%2520Event&ip=10&load=tab5&lang=eng&id=28&id1=0 [accessed 18 February 2020]