หน้าหลัก > ประกาศ > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมเรียนรู้การทำข้าวปิ้ง อาหารในตำรับพระวิมาดาเธอฯ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมเรียนรู้การทำข้าวปิ้ง อาหารในตำรับพระวิมาดาเธอฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:42:30

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมเรียนรู้การทำข้าวปิ้ง อาหารในตำรับพระวิมาดาเธอฯ

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นนักปฏิบัติกิจกรรมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมเรื่อง “องค์ความรู้สวนสุนันทา” และกิจกรรม Workshop ทำ “ข้าวปิ้ง” อาหารในตำรับของพระวิมาดาเธอฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นนักปฏิบัติ  เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมเรียนรู้การทำข้าวปิ้ง อาหารในตำรับพระวิมาดาเธอฯ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ...

โพสต์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020