หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > “สพฺเพสํ สังฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา” “ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”
“สพฺเพสํ สังฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา” “ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-25 13:22:15

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูปพร้อมลายพระหัตถ์ เชิญธรรมภาษิตเป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า

“สพฺเพสํ สังฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา”

“ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”