หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมจัดตั้งกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
สำนักศิลป์ประชุมจัดตั้งกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:14:12

สำนักศิลป์ประชุมจัดตั้งกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19

          ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ หรือกลุ่ม KM (Knowledge Management) ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ในวันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดตั้งกลุ่ม KM ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 โดยได้นำเสนอหัวข้อ KM ที่เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการปิดให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของสำนักศิลปะฯ ต้องหยุดชะงัก จนได้ออกมาเป็นหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรม นิทรรศการหมุนเวียน และการนำชมออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน