หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์เตรียมพร้อมพัฒนางานวัฒนธรรมให้ก้าวไกล
ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์เตรียมพร้อมพัฒนางานวัฒนธรรมให้ก้าวไกล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:14:00

ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์เตรียมพร้อมพัฒนางานวัฒนธรรมให้ก้าวไกล

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ดังนี้

          อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

          อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

          ด้วยความสามารถของคณาจารย์ในแต่ละด้าน อาจารย์ ดร.พีระพล ผู้อำนวยการสำนักฯ คาดว่าจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก และการทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชาววังของสวนสุนันทา ให้เป็นที่รู้จัก และก้าวไกลยิ่งๆ ขึ้นไป