หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:25:05

ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากร ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

- การจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- แผนการดำเนินงาน Google Arts and Culture

- การเตรียมความพร้อมการเผยแพร่สำรับอาหารชาววัง ณ เซ็นทรัล อยุธยา

- รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๒ เดือน

- รายงานความก้าวหน้า การฝึกอบรมงานหัตถศิลป์

- การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

- การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

- การดำเนินงานโครงการ Creative Young Designers

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ