หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสภาศิลปวัฒนธรรม มรภ.ทั่วประเทศ
สำนักศิลป์สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสภาศิลปวัฒนธรรม มรภ.ทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
24 ก.พ. 65 - 23 มี.ค. 67

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สภาศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญของเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพ ในชื่องาน “๑๐๐ ปีราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลองในวาระครบ ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ เข้ารับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” และ อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต เป็นตัวแทนนางจำปา แสนพรม เข้ารับรางวัล “ภูมิราชภัฏ” จากสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูปราชญ์ผู้มีผลงานดีเด่นและมีผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม

ในช่วงค่ำ อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ ได้เข้าร่วมการเดินแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย” ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 34 แห่ง ในชุดผ้าทอจากชุมชนไทยเชื้อสายมอญ บ้านหนองลิง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวมอญ ที่เน้นผ้าขาวม้าสีขาวและสีแดง พร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวในยุคสมัยทวารวดี ผ่านการปักลวดลายบนผืนผ้า ผลงานจากการดำเนินงานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา