หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

รองคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2023-03-14 16:16:33
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-03-14 10:56:34
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชว ...
2023-02-23 13:46:25
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
กลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” โดยในปี ...
2023-02-13 17:27:59
ข่าวย้อนหลัง