หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวนวรัตน์ สุขสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุค ...
2023-09-14 15:09:40
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์สุภัคธัช  สุธนภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-09-14 14:08:27
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ถีระพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-09-14 12:10:44
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์ อารีนา อับดุลเลาะ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2023-09-14 11:50:02
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวปิยะนุช  คณานับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2023-08-15 15:28:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษย ...
2023-08-15 14:14:32
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2023-07-18 12:00:29
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์เอกชัย สีทำมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัด ...
2023-07-18 11:05:51
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวทิวา ศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ...
2023-06-16 14:40:31
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวณัฐลัญช์ วังนิล รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหา ...
2023-06-08 13:03:12
ข่าวย้อนหลัง