หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการตัดสินรางวัล กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “ ...
2024-01-16 13:49:44
สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวปนิตา คงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอ ...
2023-12-08 13:47:53
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นายกรุณา  สายทอง นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชว ...
2023-12-08 10:42:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2023-11-16 11:08:26
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ นักวิชาการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญ ...
2023-11-16 09:40:52
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์รจนารถ วรมนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรร ...
2023-10-26 09:56:56
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิ ...
2023-10-25 14:14:14
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวมนัญชยา บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2023-10-25 11:14:14
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวนวรัตน์ สุขสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุค ...
2023-09-14 15:09:40
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์สุภัคธัช  สุธนภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2023-09-14 14:08:27
ข่าวย้อนหลัง