หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะทัศนศึกษา พร้อมจัดฝึกปฏิบัติทำ “ส้มฉุน” ของว่างไทยแท้แต่โบราณ
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะทัศนศึกษา พร้อมจัดฝึกปฏิบัติทำ “ส้มฉุน” ของว่างไทยแท้แต่โบราณ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-05-12 13:18:53


อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษา จากบริษัท Around the world จำกัด จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์กรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้แนวคิด ยลยินถิ่นเก่าสี่แผ่นดิน ในวันที่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมา

 ซึ่งนอกจากจะดื่มด่ำบรรยากาศราชสำนักฝ่ายใน พร้อมเยี่ยมชมศึกษาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์แล้ว คณะผู้เข้าเยี่ยมชมยังได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำส้มฉุน อาหารว่างโบราณซึ่งเคยเป็นที่นิยมมากในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะค่อยๆ เลือนหายไปเพราะกรรมวิธีการทำที่ซับซ้อนและประณีต รวมถึงใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน จึงเกือบจะสาบสูญไปแล้วในปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมล้วนแต่พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ตลอดจนได้ขอโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเมื่อบูรณะเรียบร้อยแล้วอีกด้วย