หน้าหลัก > ข่าว > โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
สำนักศิลป์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-05-12 13:15:49

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ณ ลานหอพระ โดยมีประชาคมชาวสวนสุนันทา ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่างมาสรงน้ำพระกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานหอพระ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ (กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการในโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe7L87RQtK.../viewform...