หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงาน นิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า “วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง”
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงาน นิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า “วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:12:12


วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า “วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง” ณ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (อาคาร ๔๕) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์  จัดโดยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำชมนิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า “วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง” เรื่องเล่าในช่วงกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ คติ ความเชื่อ ความศรัทธาที่ก่อให้เกิดวิถีวัฒนธรรม และอาหารที่ผสมผสานกัน ระหว่างอาหารชาวบ้านและอาหารชาววัง ต่อด้วยกิจกรรม Work Shop การทำอาหาร “ม้าฮ่อ” และกิจกรรมการสร้างลวดลายบนผืนผ้าจากพันธุ์พฤกษาในสวนป่าแห่งวังสวนสุนันทา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีเสวนานักวิจัย และแขกรับเชิญพิเศษ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนา ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (อาคาร ๔๖) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมรับประทานอาหาร ๘ รสชาติ และรับชมการแสดง “ภิรมย์รสชมสำรับ” ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา