หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย”
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:39:22

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา “ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย” ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงละคร (ชั้น๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ๖๐ พรรษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการการฟ้อนดอกเจิงซอ และการฝึกขับร้องบทการแสดงฟ้อนดอกเจิงซอ และเป็นตัวแทนในการส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - ล้านนาต่อไป

คณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้