หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เบื้องหลังการถ่ายทำงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
เบื้องหลังการถ่ายทำงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 12:46:43

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และทีมงานโปรดักชั่นถ่ายทำ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นมา และกรรมวิธีการปรุง “น้ำพริกลงเรือ” ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่  นำแสดงและขับร้องโดย คุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ศิลปินนักร้อง และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กำกับการแสดงโดยคุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการดูแลการถ่ายทำอย่างใกล้ชิด

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย สำนักศิลป์ฯ จึงขอกราบขอบพระคุณ

- กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

- สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลวงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

- อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

- อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร และอาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

- อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

- คุณสุรชัช ชื่นชมสกุล

- ทีมงานจ้างวาฬ

สามารถรับชมผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยชิ้นนี้ได้จากแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture และเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้