หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 12:55:41

ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕)

- รายงานความก้าวหน้า โครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

- การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้งหมด และอุโมงค์ประวัติศาสตร์

- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน รอบ ๘ เดือน