หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-08 15:47:45


รัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยวาย ณ ประเทศอังกฤษ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๗๖ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระนามเดิมคือ สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิ์เดชน์ฯ ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารปืนใหญ่ม้า จากโรงเรียนนายร้อยเมืองลูวิช ประเทศอังกฤษ จากนั้นได้เสด็จนิวัติประเทศไทยในปี ๒๔๕๗ ทรงเข้ารับราชการทหารบกมาตั้งแต่ต้น ทรงอุปสมบทเมื่อปี ๒๔๖๐ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปีต่อมาได้อภิเษกสมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ พระองค์ก็ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อ ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติ โดยทรงก่อตั้งกรมมหรสพ และทรงอุปถัมภ์ศิลปินโขนผู้มีฝีมือ ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอพระสมุดสำหรับพระนคร ทรงตั้ง ราชบัณฑิตยสภา ด้านเศรษฐกิจ ทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทรงตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของราชการ ทรงยุบหน่วยราชการและลดจำนวนข้าราชการบางหน่วยที่พอจะยุบได้ ทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ โดยมิได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเดือดร้อน เพื่อแก้ไขการงบประมาณของประเทศให้สมดุลย์ ในระหว่างที่เสด็จไปประทับที่สวนไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในตอนเช้ามืดของวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎร์ ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองและจับตัวพระบรมวงศ์และข้าราชการชั้นสูงไว้เป็นตัวประกัน จากนั้นได้มีหนังสือไปกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับพระนคร เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ได้เสด็จกลับพระนครและพระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ได้ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๗๘ ระหว่างที่ทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ รวมเวลาครองราชย์ ๙ ปี และเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ รวมพระชนมายุ ๔๘ พรรษา ในปี ๒๔๙๑ รัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระองค์กลับประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นจาก https://guru.sanook.com/26271/